musician pic

 

 

JumpingBuddhaEnsemble

 

The Jumping Buddha Ensemble
Xiaofeng Zhang
Erhu Solo
Hecheng Liu
Pipa Solo